Nasledujúce informácie sa týkajú vyjadrovania na Slovensku, informácie pre Česko sú tu.

Vyjadrenie o existencii TKZ

Vyjadrenie o existencii telekomunikačných zariadení je podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách povinnou prílohou každej žiadosti o vydanie Územného rozhodnutia resp. stavebného povolenia k stavbe.

Naša spoločnosť na základe rámcovej zmluvy so spoločnosťou Towercom a.s. zabezpečuje servis optickej siete menovaného prevádzkovateľa na území celého Slovenska. V rámci tejto činnosti je zahrnuté aj vyjadrovanie sa k existencii TKZ pre stavebné konanie (ÚR, SP, ODS) aj pre realizáciu stavebných činností, ktoré prichádzajú do styku s TKZ Towercom a.s.. Taktiež zabezpečujeme vytýčenie TKZ v teréne a určenie podmienok styku s TKZ.

Kontakty na posielanie žiadostí o vyjadrenie k TKZ:

SUPTel s.r.o. Pri Šajbách 3 831 06 Bratislava E-mail: suptel@suptel.sk Tel.: +421 244 451 339

Ku každej žiadosti o vyjadrenie je potrebné predložiť:

a. project stavby, respektive situáciu umiestnenia stavby

b. mapu širších vzťahov, respective mapu s vyznačeným záujmového územia

c. uviesť poštovú adresu pre doručenie vyjadrenia

PARTNERI