Telekomunikačné optické siete

Optické siete tvoria základ elektronickej komunikácie a dnes ich prostredníctvom prebieha absolútna väčšina internetových prenosov dát. Budovanie týchto sietí vyžaduje značné zásahy do pozemných komunikácií a pozemkov súkromných osôb. Preto realizujeme kompletné riešenia výstavby optických sietí na kľúč. Zaistíme nielen samotné kladenie kabeláže, ale tiež zemné práce, finálne úpravy povrchov a v neposlednom rade i vytvorenie zmlúv o zriadení vecných bremien.

Naše riešenia už využili spoločnosti T-Mobile Czech Republic a.s., KLFREE.net, ČD-Telematika a.s., SUBTERRA a.s., Deutsche Glasfaser, O2 Czech Republic a.s. a ďalšie.


Prehľad našich aktivít v oblasti optických sietí:

 • Poradenská činnosť, návrhy kompletných riešení na kľúč
 • Dodávky materiálu pre všetky typy slaboprúdových sietí
 • Projekčná činnosť – projekty slaboprúdových inštalácií pre vonkajšie i vnútorné trasy pre optické a metalické siete, všetko vrátane zaistenia územných rozhodnutí alebo územných súhlasov, prípadne i stavebných povolení
 • Projekty dopravných opatrení s prerokovaním s Políciou ČR, postavenie dopravného označenia v rámci realizácie zemných prác
 • Vytyčovanie inžinierskych sietí
 • Inžinierska činnosť – kompletné zaistenie verejnoprávneho prerokovania s vlastníkmi alebo správcami nehnuteľností a orgánmi štátnej správy, ktoré je nutné pre realizácie zemných trás
 • Zemné práce na kladenie všetkých inžinierskych sietí
 • Definitívne úpravy povrchov – úpravy zo živičných zmesí, dlažby a úpravy nespevnených plôch
 • Kladenie a zatiahnutie metalických káblov vrátane ich montáže a vrátane všetkých typov záverečných meraní, vypracovania meracích protokolov a revíznych správ
 • Kladenie, zaťahovanie, kalibrácia a skúška tlakotesnosti HDPE rúrok na optické káble
 • Zafukovanie a montáž optických sietí, všetky typy meraní vrátane merania chromatickej a polarizačnej vidovej disperzie, vypracovanie meracích protokolov a vyhodnotení
 • Geodetické práce – zameriavanie a vytyčovanie trás káblov, hraníc pozemkov, vyhotovenie geometrických plánov pre zápisy vecných bremien (služobnosti)
 • Uzatváranie zmlúv o zriadení vecných bremien (služobnosti) vrátane zaistenia ich vkladu do katastra nehnuteľností, právne poradenstvo v tejto oblasti
 • Zaistenie vydania kolaudačných súhlasov na realizovaných zákazkách
 • Servis optických káblov so zaistením 7 dní × 24 hodín, HOT LINE
 • Špeciálne technológie:
 • microtrenching – zafrézovanie optického kábla alebo mikrorúrok na zafúknutie mikrokáblov do asfaltových a betónových plôch (chodníky, cesty, parkoviská),
 • microtrenching – vyfrézovanie ryhy v spevnených plochách, betóne alebo skale so šírkou 16 cm a maximálnou hĺbkou 60 cm


PARTNERI