Telekomunikační optické sítě

Optické sítě tvoří základ elektronické komunikace a dnes jejich prostřednictvím probíhá naprostá většina internetových přenosů dat. Budování těchto sítí vyžaduje značné zásahy do pozemních komunikací a pozemků soukromých osob. Proto realizujeme kompletní řešení výstavby optických sítí na klíč. Zajistíme nejen samotnou pokládku kabeláže, ale také zemní práce, finální úpravy povrchů a v neposlední řadě i vytvoření smluv o zřízení věcných břemen.

Naše řešení již využily společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., KLFREE.net, ČD-Telematika a.s., SUBTERRA a.s., Deutsche Glasfaser, O2 Czech Republic a.s.


Přehled našich aktivit v oblasti optických sítí:

 • Poradenská činnost, návrhy kompletních řešení na klíč
 • Dodávky materiálu pro všechny typy slaboproudých sítí
 • Projekční činnost – projekty slaboproudých instalací pro vnější i vnitřní trasy pro optické a metalické sítě, vše včetně zajištění územních rozhodnutí nebo územních souhlasů případně i stavebních povolení
 • Projekty dopravních opatření s projednáním s Policií ČR, postavení dopravního značení v rámci realizace zemních prací
 • Vytyčování inženýrských sítí
 • Inženýrská činnost – kompletní zajištění veřejnoprávního projednání s vlastníky nebo správci nemovitostí a orgány státní správy, které je nutné pro realizace zemních tras
 • Zemní práce pro pokládky veškerých inženýrských sítí
 • Definitivní úpravy povrchů – úpravy ze živičných směsí, dlažby a úpravy nezpevněných ploch
 • Pokládka a zatažení metalických kabelů včetně jejich montáže a všech typů závěrečných měření, vypracování měřících protokolů a revizních zpráv
 • Pokládka, zatahování, kalibrace a zkouška tlakotěsnosti HDPE trubek pro optické kabely
 • Zafukování a montáž optických sítí, všechny typy měření včetně měření chromatické a polarizační vidová disperze, vypracování měřících protokolů a vyhodnocení
 • Geodetické práce – zaměřování a vytyčování tras kabelů, hranic pozemků, vyhotovení geometrických plánů pro zápisy věcných břemen (služebnosti)
 • Uzavírání smluv o zřízení věcných břemen (služebnosti) včetně zajištění jejich vkladu do katastru nemovitostí rovněž i právního poradenství v této oblasti
 • Zajištění vydání kolaudačních souhlasů na realizovaných zakázkách
 • Servis optických kabelů se zajištěním 7 dní x 24 hodin, HOT LINE
 • Speciální technologie: 
 • microtrenching – zafrézování optického kabelu nebo mikrotrubiček pro záfuk mikrokabelů do asfaltových a betonových ploch (chodníky, silnice, parkoviště),
 • microtrenching – vyfrézování rýhy ve zpevněných plochách, betonu nebo skále o šíři 16 cm a maximální hloubce 60 cm


PARTNEŘI